Nové expozície

Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore chce byť v prvom rade múzeom, miestom, ktoré si kladie za cieľ priblížiť bohatú minulosť kláštora a jeho okolia pre svojich návštevníkov. V rámci projektu pripravovaná hlavná expozícia Dejiny Červeného Kláštora pútavým a hravým spôsobom, za použitia najmodernejších múzejných technológií prerozpráva príbeh vzniku kláštora, jeho významných členov oboch mníšskych rádov, ktorý tu pôsobili, ako aj hlavných dejinných zlomov, ktorými si prešlo toto magické miesto. Na túto expozíciu nadviaže niekoľko stanovíšť, ktoré v skratke priblížia aj iné Mníšske rády na Slovensku. Kamaluldi a kartuziáni, dva mníšske rády, ktoré sa zaslúžili o vznik tohto významného kláštorného areálu, na pomedzí Poľska a Slovenska neboli totiž na našom území sami, čo prinášali a udržiavali vieru, vzdelanie, starostlivosť o najslabších a najzraniteľnejších či remeselné a iné zručnosti z celej Európy. Okrem týchto dvoch, predstavíme a popíšeme aj iné najvýznamnejšie mníšske rády, ktoré u nás pôsobili počas stáročí. Správcom kláštorného areálu je už dlhé desaťročia Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. O tom čo úrad robí, na prácu akých ľudí, čo začali pred viac ako storočím s ochranou pamiatok na Slovensku nadväzuje, či aké je poslanie a cieľ starostlivosti o hnuteľné a nehnuteľné pamiatky, by mala poukázať rozsahom neveľká, no svojim obsahom bohatá a formou pútavá expozícia Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku.

Časová os

 • Začiatok prác.

  Keďže pripraviť dobrú, modernú expozíciu trvá dlho, začali sme hneď po schválení projektu. Najdôležitejšie je vybrať si dobrých spolupracovníkov.

 • Nástup pandémie.

  Ako sme sa rozbehli tak sme sa aj zastavili – nie však na príprave expozície. Aj v čase práce z domu sme riešili kto bude v tíme a ako by mala hlavná expozícia vyzerať.

 • Partneri hlavnej expozície.

  Cez leto sme absolvovali sériu stretnutí s Múzeom hrad Stará Ľubovňa, Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi a na jeseň s Východoslovenským múzeom v Košiciach. Všade sme sa dohodli a zmluvy o spolupráci sa už podpisujú.

 • Autori libreta a scenára.

  Našimi autormi libreta a scenára expozície budú pán Peter Glos (textové a obrazové podklady pre hlavný interaktívny exponát) a pán historik Miroslav Števík (expozícia Dejiny kláštora)

 • Podklady pre interaktívny exponát dodané.

  Pán Peter Glos naplnil obsah dohody o vykonaní práce a dodal podrobné podklady pre interaktívny exponát, ktorý by mal pútavou formou dokumentovať stavebno-architektonický vývoj kláštora.

 • Libreto expozície spripomienkované a schválené.

  Historik Miroslav Števík dodal finálnu verziu libreta novej expozície. Môže začať pracovať na scenári expozície.

 • Scenár expozície - 1. verzia hotová.

  Začali sme pripomienkovať prvú verziu scenára expozície, ktorý nám poslal historik M. Števík, pracovník múzea Spiša v Spišskej n. Vsi. Už čoskoro sa stretneme priamo na mieste a začneme pracovať na výtvarno-priestorovom riešení.

 • Scenár expozície - verzia pre výtvarno-priestorové riešenie dokončená.

  V piatok 7 mája sme spolu s autorom scenára upravili do podoby, ktorá bude súčasťou spracovania do podoby výtvarno-priestorového riešenia. Prebehla aj malá súťaž na „jednotný vizuálny štýl“, ktorý určuje základné dizajnové parametre všetkých výstupov projektu.

 • Hľadáme dodávateľa výtvarno-priestorového riešenia novej expozície.

  Dnes sme oslovili 5 architektov  či firiem, ktoré sa zaoberajú navrhovaním múzejných expozícií (a zároveň na našej stránke pamiatky.sk zverejnili výzvu), aby nám na základe podkladov spravili výtvarno-priestorové riešenie novej múzejnej expozície a navrhli cenu za potrebnú projektovú dokumentáciu. Veríme, že bude z čoho vyberať!