Nórsko, Island a Lichtenštajnsko ako nečlenské štáty EÚ poskytujú od roku 1994 prostredníctvom Grantov EHP a Nórska finančné príspevky tým krajinám EÚ, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ. Prispievateľským štátom je na druhej strane umožnený voľný pohyb tovarov, kapitálu, služieb a osôb v rámci všetkých členských krajín EÚ. Slovenská republika je prijímateľským štátom od roku 2004, kedy sa stala členom Európskej únie a tým aj súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru.

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt „Červený Kláštor – znovuzrodený“ je realizovaný prostredníctvom programu Kultúra. Cieľom programu je „Sociálny a ekonomický rozvoj posilnený prostredníctvom kultúrnej spolupráce, podnikania v oblasti kultúry a riadenia kultúrneho dedičstva“. Program podporí projekty v rámci dvoch výstupov – prvý z nich je zameraný na obnovenie a revitalizáciu kultúrneho dedičstva a druhý na zlepšenie prístupu k súčasnému umeniu.

Prvý výstup svojou obsahovou náplňou podporí zlepšenie stavu kultúrneho dedičstva prostredníctvom projektov realizovaných v rámci výzvy CLT01 na predkladanie projektov na obnovenie a revitalizáciu kultúrneho dedičstva na opätovné využitie alebo ďalšie využitie kultúrnych pamiatok a podporou podnikateľského potenciálu, pričom ambíciou je, aby sa aspoň 30 % projektov zrealizovalo v spolupráci s partnermi z prispievateľských štátov. Podporené projekty v rámci tohto výstupu CLT01 sú k dispozícií tu.

Druhý výstup svojou obsahovou náplňou podporí zlepšenie prístupu k súčasnému umeniu prostredníctvom realizácie projektov realizovaných v rámci schémy malých grantov, ktorá sa bude skladať z dvoch výziev CLT02 a CLT03. Schéma malých grantov bude zameraná na podporu projektov na rozvoj kapacít kultúrnych aktérov a prácu s publikom, na podporu projektov organizácie podujatí zameraných na kultúrne a umelecké záujmy publika a ich angažovanosť v kultúre a umení. Zároveň podporí projekty organizácie podujatia venované umeleckej slobode a/alebo slobode prejavu, podujatia zamerané na šírenie povedomia o kultúre menšín a zaangažovanie vzdelávacích inštitúcií. Podporené projekty v rámci tohto výstupu CLT02 nájdete tu.

Komplexné informácie o grantoch a výzvach v rámci jednotlivých programov sú dostupné na webovej stránke Národného kontaktného bodu pre Granty EHP a Nórska www.eeagrants.sk.

Budeme radi ak vyplníte dotazník, ktorý skúma informovanosť o Grantoch EHP a Nórska. Dotazník môžete vyplniť tu: https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39