CYPRIAN, N. O.

Prevádzkovateľom národnej kultúrnej pamiatky Kláštora kartuziánov je od 1. 1. 2008 nezisková organizácia CYPRIAN.

Názov organizácie
CYPRIAN, n.o.

Právna forma
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Adresa sídla
Národná kultúrna pamiatka Kláštor Kartuziánov
Pod lipami č. 20, 059 06 Červený Kláštor

IČO 37 887 831
DIČ 2022508235
IČ DPH SK2022508235

Vznik a registrácia
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby CYPRIAN, n.o. vznikla v roku 2007, zaregistrovaná bola Obvodným úradom v Prešove dňa 19. decembra 2007 pod č. OVVS-217/2007-NO podľa § 11 ods.1 Zákona NR SR č.213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.

Orgány

Správna rada
Ing. Juraj Liszkay, predseda (Pamiatkový úrad SR Bratislava)
Ing. Peter Glos, člen (Krajský pamiatkový úrad Prešov)
Mgr. Branislav Rezník, člen (Pamiatkový úrad SR Bratislava)
Dozorná rada
Bc. Alena Markovičová, predsedníčka (Pamiatkový úrad SR Bratislava)
Sergej Kuriš, člen (Pamiatkový úrad SR Bratislava)
Ing. Ján Kurňava, člen (Okres Kežmarok)
Riaditeľ
PhDr. Milan Gacík, Weilburská 2396/1, 060 01 Kežmarok

 

O NEZISKOVEJ ORGANIZÁCII

Nezisková organizácia CYPRIAN si kladie sa cieľ komplexnú starostlivosť o prevádzku a fungovanie Národnej kultúrnej pamiatky Kláštora kartuziánov.
Zastrešuje múzeum, obchod so suvenírmi, Krčmu pod lipami a ubytovanie. V zmysle štatútu neziskovej organizácie medzi ďalšie ciele patria:

  • zhromažďovanie, spracovanie a sprostredkovanie poznatkov a informácií o NKP, vrátane prezentačnej, vydavateľskej a edičnej činnosti,
  • organizovanie, tvorba a poskytovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích služieb, projektov, činností a aktivít najmä v priestoroch areálu a objektov NKP, najmä služieb, projektov, činností a aktivít zameraných na tvorbu, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrno – historických hodnôt, na poznanie, ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva,
  • organizovanie, tvorba a poskytovanie služieb, projektov, činností a aktivít doplnkového vzdelávania zameraného na zdravý spôsob života, na ochranu a rozvoj telesného a duševného zdravia človeka, orientovaného na deti a mládež,
  • organizovanie, tvorba, spolupráca a pomoc pri príprave a realizácii služieb, projektov, činností a aktivít zameraných na ochranu prírody, tvorbu a ochranu životného prostredia a enviromentálnu výchovu a vzdelávanie,
  • nadväzovanie a rozvíjanie spolupráce s obdobnými kláštornými komplexmi a subjektmi v oblasti rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkového vzdelávania detí a mládeže a tvorby a ochrany životného prostredia na Slovensku a v zahraničí,
  • organizovanie, tvorba a realizácia projektov zameraných na spoluprácu so subjektmi a objektmi na Slovensku a v zahraničí pôsobiacimi najmä v oblasti
    rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkového vzdelávania detí a mládeže a tvorby a ochrany životného prostredia,
  • svoju činnosť n. o. vykonáva aj ako informačné, poradenské, organizačné, projektové, kultúrne a vzdelávacie centrum.