Projekt „Červený Kláštor – znovuzrodený“, ktorý je realizovaný Pamiatkovým úradom SR ako preddefinovaný projekt financovaný z EEA Grants v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ má zásadným spôsobom zmeniť doterajšiu podobu dvoch objektov a ďalších vybraných častí kláštora kartuziánov. Udeje sa tak prostredníctvom pamiatkovej obnovy dvoch kláštorných budov kombinovanej s vložením nového obsahu a funkcií korešpondujúcich s jeho historickým odkazom. Obnova a nová funkčná náplň časti objektov kláštora má zabezpečiť schopnosť nielen udržať nadobudnutú podobu ale aj generovať výnosy, ktoré by umožnili ďalej pokračovať v obnove kláštorného komplexu.

Cieľom projektu je na jednej strane podstatné zatraktívnenie objektov E a F kláštorného areálu (hospodárska budova & konvent) pre návštevníkov a to formou a obsahom zážitkovej návštevy kultúrno – historickej pamiatky a na strane druhej, vytvorenie podmienok pre doškoľovacie aktivity v oblasti ochrany pamiatok. Vytvorenie novej ponuky pre návštevníka vychádza z oživenia vybraných činností niekdajšieho života mníchov ale aj funkcií, s ktorými bol a je kláštor pre odborníkov i záujemcov z radov širšej verejnosti previazaný za ostatných niekoľko desaťročí: škola v prírode, múzeum, účelové zariadenie Pamiatkového úradu SR. Všetky budú inovatívnou podobou pôvodných, siahajúcich mnoho storočí do minulosti či iba relatívne nedávno vzniknutých funkcií a činností kláštora a jeho obyvateľov.

Projekt si teda kladie za cieľ „znovuzrodenie“ vybraných pôvodných dôležitých funkcií kláštora: výrobu piva a medoviny (kláštorný pivovar a fermentáreň medoviny), výrobu produktov z liečivých rastlín (Cypriánová lekáreň/manufaktúra), výchovno-vzdelávacie aktivity určené deťom (Kláštorná škola), poskytnutie priestoru pre hlbšiu a dlhšiu introspekciu a meditáciu bez významnejších zásahov civilizácie (Digital detox camp/Zaži mníšsky život). Chce však byť aj novým a atraktívnym priestorom pre doškoľovacie aktivity určené profesionálnym pamiatkárom (Doškoľovacie centrum PÚSR – ČK) a pre návštevníkov poskytnúť aj úplne prerobenú, modernú a návštevnícky atraktívnu múzejnú expozíciu. Projekt sa realizuje v spolupráci s nórskymi partnermi – uznávanými organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva v Nórskom kráľovstve: Norsk Kulturvarv a Fortidsminneforeningen – National Trust of Norway.

Projekt by mal trvať 36 mesiacov od 27. 1. 2020 do 27. 1. 2023 a celková výška prostriedkov na to určených je 1 mil. €.

Kde presne budú realizované projektové aktivity nájdete na 3D modely kláštora, ktorý je výsledkom práce oddelenie digitalizácie a grafickej dokumentácie PÚ SR.  

 

Časová os

  • Vyhlásené verejné obstarávanie na obnovu objektov E & F kláštora.

    Esenciálnou aktivitou celého projektu je obnova častí objektov E a F kláštora, v rámci ktorých sa majú realizovať takmer všetky ďalšie aktivity projektu. Dnes bolo na portály UVO zverejnené VO na výmenu kompletných častí inžinierskych sietí a náležité stavebné úpravy.