Projekt „Červený Kláštor – znovuzrodený“, ktorý je realizovaný Pamiatkovým úradom SR ako preddefinovaný projekt získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 1,1 mil. € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt je spolufinancovaný v sume 165 tis. € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Implementuje sa v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ a má potenciál zásadným spôsobom zmeniť doterajšiu podobu dvoch objektov a ďalších vybraných častí kláštora kartuziánov. Udeje sa tak prostredníctvom pamiatkovej obnovy dvoch kláštorných budov kombinovanej s vložením nového obsahu a funkcií korešpondujúcich s jeho historickým odkazom. Obnova a nová funkčná náplň časti objektov kláštora má zabezpečiť schopnosť nielen udržať nadobudnutú podobu ale aj generovať výnosy, ktoré by umožnili ďalej pokračovať v obnove kláštorného komplexu.

Cieľom projektu je na jednej strane podstatné zatraktívnenie objektov E a F kláštorného areálu (hospodárska budova & konvent) pre návštevníkov a to formou a obsahom zážitkovej návštevy kultúrno – historickej pamiatky a na strane druhej, vytvorenie podmienok pre doškoľovacie aktivity v oblasti ochrany pamiatok. Vytvorenie novej ponuky pre návštevníka vychádza z oživenia vybraných činností niekdajšieho života mníchov ale aj funkcií, s ktorými bol a je kláštor pre odborníkov i záujemcov z radov širšej verejnosti previazaný za ostatných niekoľko desaťročí: škola v prírode, múzeum, účelové zariadenie Pamiatkového úradu SR. Všetky budú inovatívnou podobou pôvodných, siahajúcich mnoho storočí do minulosti či iba relatívne nedávno vzniknutých funkcií a činností kláštora a jeho obyvateľov.

Projekt si teda kladie za cieľ „znovuzrodenie“ vybraných pôvodných dôležitých funkcií kláštora: výrobu piva a medoviny (kláštorný pivovar a fermentáreň medoviny), výrobu produktov z liečivých rastlín (Cypriánová lekáreň/manufaktúra), výchovno-vzdelávacie aktivity určené deťom (Kláštorná škola), poskytnutie priestoru pre hlbšiu a dlhšiu introspekciu a meditáciu bez významnejších zásahov civilizácie (Digital detox camp/Zaži mníšsky život). Chce však byť aj novým a atraktívnym priestorom pre doškoľovacie aktivity určené profesionálnym pamiatkárom (Doškoľovacie centrum PÚSR – ČK) a pre návštevníkov poskytnúť aj úplne prerobenú, modernú a návštevnícky atraktívnu múzejnú expozíciu. Projekt sa realizuje v spolupráci s nórskymi partnermi – uznávanými organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva v Nórskom kráľovstve: Norsk Kulturvarv a Fortidsminneforeningen – National Trust of Norway.

Projekt by mal trvať 36 mesiacov od 27. 1. 2020 do 27. 1. 2023 a celková výška prostriedkov na to určených je 1,1 mil. €.

Podporené občanmi Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Spolu za zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu.

 

Kde presne budú realizované projektové aktivity nájdete na 3D modely kláštora, ktorý je výsledkom práce oddelenie digitalizácie a grafickej dokumentácie PÚ SR.  

 

Časová os

 • Vyhlásené verejné obstarávanie na obnovu objektov E & F kláštora.

  Esenciálnou aktivitou celého projektu je obnova častí objektov E a F kláštora, v rámci ktorých sa majú realizovať takmer všetky ďalšie aktivity projektu. Dnes bolo na portály UVO zverejnené VO na výmenu kompletných častí inžinierskych sietí a náležité stavebné úpravy.

 • VO neúspešné.

  Dnes bol termín na predkladanie ponúk v rámci našej výzvy. Bohužiaľ sa nik neprihlásil. Budeme analyzovať prečo sa tak stalo a urýchlene vyhlásime novú výzvu.

 • Nové VO na objektov E & F kláštora.

  Výzva na predkladanie ponúk PZ: „Obnova objektov E & F múzea Červený kláštor“ v rámci projektu „Červený kláštor – znovuzrodený.“ financovaného ako preddefinovaný projekt s číslom CLTPP002 z programu z Grantov EHP“ – bola dnes  zverejnená vo Vestníku ÚVO.

  Veríme, že tentoraz budeme úspešný!