Projekt „Czerwony klasztor – odrodzenie”, który jest realizowany przez Urząd ds. Zabytków Republiki Słowackiej jako projekt predefiniowany, otrzymał dofinansowanie z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w wysokości 1,1 mln. € za pośrednictwem funduszy EOG. Projekt jest dofinansowany w wysokości 165 tys. € z budżetu państwa Republiki Słowackiej. Realizowany jest w ramach programu „Przedsiębiorczość w dziedzinie kultury, dziedzictwa kulturowego i współpracy kulturalnej” i ma potencjał do fundamentalnej zmiany obecnego kształtu dwóch budynków i innych wybranych części klasztoru kartuzów.

Stanie się tak poprzez monumentalną renowację dwóch budynków klasztornych połączoną z dodaniem nowych treści i funkcji odpowiadających jego historycznemu dziedzictwu. Renowacja i nowa funkcjonalność części zabudowań klasztornych powinna zapewnić możliwość nie tylko zachowania nabytej formy, ale także generowanie przychodów, które pozwoliłyby na dalszą kontynuację restaurowania zespołu klasztornego.

Celem projektu jest z jednej strony zwiększenie atrakcyjności dla zwiedzających budynków E i F zespołu klasztornego (budynek gospodarczy i klasztor) pod względem osobistych przeżyć poprzez doświadczenia zwiedzania zabytku kultury i historii. Stworzenie nowej oferty dla zwiedzającego opiera się na ożywieniu wybranych czynności z dawnego życia zakonników, ale także na funkcjach, z którymi klasztor był i jest związany w ciągu ostatnich kilku lat, dekad : szkoła plenerowa, muzeum, obiekt specjalnego przeznaczenia dla ekspertów i zainteresowanego ogółu społeczeństwa. Wszystkie działania będą nowatorskimi formami pierwotnych, sięgającymi wielu stuleci wstecz lub stosunkowo niedawno stworzonych funkcji i działalności klasztoru oraz jego mieszkańców.

Projekt ma zatem na celu „odrodzenie” niektórych, pierwotnych i ważnych funkcji klasztoru: produkcji piwa i miodów pitnych (browar klasztorny i fermentownia miodów pitnych), produkcji leczniczych produktów roślinnych (apteka / manufaktura Cypriana), zajęć edukacyjnych dla dzieci i rodziny (szkoła klasztorna ) równocześnie zapewniając przestrzeń do głębszej i dłuższej introspekcji i medytacji bez znaczącej ingerencji cywilizacyjnej (Cyfrowy obóz detoksykacyjny). Chce stać się również nową i atrakcyjną przestrzenią do prowadzenia szkoleń dla zawodowych konserwatorów zabytków (Ośrodek Szkoleniowy PÚSR – ČK) oraz zapewnić zwiedzającym całkowicie przeprojektowaną, nowoczesną i atrakcyjną dla zwiedzających ekspozycję muzealną. Projekt jest realizowany we współpracy z partnerami norweskimi – uznanymi organizacjami działającymi w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego w Królestwie Norwegii: Norsk Kulturvarv i Fortidsminneforeningen – National Trust of Norway.

Projekt powinien trwać 36 miesięcy od 27 stycznia 2020 r. do 27 stycznia 2023 r., a łączna wysokość środków uzyskanych na ten cel to 1,1 mln. €.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat działań w ramach projektu, zobacz modele 3D klasztoru zaprojektowane przez Departament Cyfryzacji i Dokumentacji Urząda ds. Zabytków Republiki Słowackiej.