Norwegia, Islandia i Liechtenstein, jako kraje spoza UE, przekazują wkład finansowy za pośrednictwem funduszy EOG i Norwegii od 1994 r. Tym krajom UE, których produkt krajowy brutto na mieszkańca jest poniżej 90% średniej UE. Z drugiej strony, kraje uczestniczące mają swobodny przepływ towarów, kapitału, usług i osób we wszystkich państwach członkowskich UE. Republika Słowacka jest krajem-odbiorcą pomocy od 2004 r., Kiedy to stała się członkiem Unii Europejskiej, a tym samym częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Głównym celem Funduszy Norweskich i EOG jest przyczynienie się do zmniejszenia dysproporcji gospodarczych i społecznych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz wzmocnienie współpracy między krajami wpłacającymi (darczyńcami) i otrzymującymi pomoc. Realizowane projekty są finansowane z dwóch mechanizmów – Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Budżet państwa Republiki Słowackiej stanowi do 15% finansowania.

Projekt Czerwony Klasztor – odrodzony jest realizowany w ramach programu Kultura. Celem programu jest „Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez współpracę kulturalną, przedsiębiorczość w zakresie kultury i zarządzanie dziedzictwem kulturowym”. Program będzie wspierał projekty w ramach dwóch produktów – pierwszy ma na celu przywrócenie i rewitalizację dziedzictwa kulturowego, a drugi na poprawę dostępu do sztuki współczesnej.

Pierwszy wynik będzie wspierać poprawę dziedzictwa kulturowego poprzez projekty realizowane w ramach konkursu CLT01 na projekty dotyczące restauracji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego w celu ponownego wykorzystania lub dalszego wykorzystania zabytków kultury oraz promowanie potencjału przedsiębiorczości, z ambicjami co najmniej 30 % projektów realizowanych we współpracy z partnerami z krajów uczestniczących. Obsługiwane projekty w ramach tego wyniku CLT01 są dostępne tutaj.

Drugi wynik, swoją treścią, będzie wspierał poprawę dostępu do sztuki współczesnej poprzez realizację projektów realizowanych w ramach programu małych grantów, na który składają się dwa nabory CLT02 i CLT03. Program małych grantów będzie koncentrował się na wspieraniu projektów rozwijających zdolności aktorów kultury i pracy z publicznością, wspierających projekty związane z organizacją wydarzeń zorientowanych na kulturalne i artystyczne zainteresowania publiczności oraz ich zaangażowanie w kulturę i sztukę. Jednocześnie będzie wspierał projekty dotyczące organizacji wydarzeń poświęconych sztuce i / lub wolności słowa, wydarzeń mających na celu podnoszenie świadomości na temat kultury mniejszości oraz zaangażowanie instytucji edukacyjnych. Obsługiwane projekty w ramach tego wyniku CLT02 można znaleźć tutaj.

Wyczerpujące informacje na temat dotacji i naborów w ramach poszczególnych programów są dostępne na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Funduszy EOG i Norweskich Funduszy www.eeagrants.sk.