O projekcie

,,W Dolinie Dunajca – ochrona i konserwacja zabytków polsko-słowackiej granicy: dworu w Tylmanovej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze ”to nazwa projektu, który otrzymał wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego Interreg V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020.
Jego twórcami, wnioskodawcami i pomyślnymi beneficjentami wsparcia są Gmina Ochotnica Dolna oraz Urząd ds. Zabytków Republiki Słowackiej.
Projekt, w dużej mierze jest realizowany ze środków Interreg Polska – Słowacja (85%), w znaczący sposób przyczyni się do renowacji zespołu klasztornego, poprawy warunków pobytu i usług dla odwiedzających czy podniesienia atrakcyjności nie tylko Zamagurza, ale także całego obszaru na pograniczu słowacko-polskim.
W części projektu poświęconej klasztorowi kartuzów w Czerwonym Klasztorze realizujemy kilka działań. Największym z nich jest budowa i remont techniczny znacznej części zabytkowej zabudowy zespołu klasztornego: elewacji, zadaszeń, drzwi i okien zewnętrznych. Zostaną wybudowane lub odnowione trasy spacerowe i wyposażenie techniczne, zostaną usunięte bariery dla osób niepełnosprawnych (niedowidzących, niedosłyszących, niepełnosprawnych umysłowo), również dotyczy to ekspozycji muzealnej klasztoru.
Teraźniejszy park, który znajduje się przed główną bramą klasztoru, zostanie całkowicie przywrócony do formy pierwotnego zabytkowego ogrodu klasztornego z chodnikami, małą architekturą lub rzeźbą artystyczną przedstawiającą mnicha Cypriana.
Partnerzy projektu przygotują konferencje, publikacje, a także film, wszystkie poświęcone dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu Czerwonego Klasztoru, a także kilka wydarzeń edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych.
Ze względu na pandemię realizacja projektu zaplanowanego na okres 30 miesięcy została przesunięta o 6 miesięcy od 1 października 2019 r. do 31 marca 2022 r. Całkowita kwota dofinansowania projektu przeznaczona na renowację budynków Czerwonego Klasztoru wynosi € 958,523,60.