O projekte

V doline Dunajca – ochrana a obnova pamiatok poľsko – slovenského pohraničia: dvora v Tylmanovej a kláštora v Červenom Kláštore“ je názov projektu, ktorý získal finančnú podporu v rámci Operačného programu V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 (Interreg).

Jeho tvorcami, predkladateľmi a úspešnými prijímateľmi podpory sú Gmina Ochotnica Dolna a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

Projekt, podstatnou mierou realizovaný z finančných prostriedkov Interreg Poľsko – Slovensko (85%), výrazným spôsobom prispeje k obnove komplexu kláštora, ku skvalitneniu podmienok pobytu a služieb pre jeho návštevníkov či k zvýšeniu atraktívnosti nielen regiónu Zamaguria, ale aj celého Slovensko – poľského pohraničia.

V časti projektu, ktorá sa venuje kláštoru kartuziánov v Červenom Kláštore realizujeme viacero aktivít. Najväčšou z nich je stavebno-technická obnova podstatnej časti historických budov komplexu kláštora: fasád, strešnej krytiny, vonkajších dverí a okien. Vybudované, resp. obnovené budú pochôdzne trasy a technické zariadenia odstraňujúce bariérovosť pre zdravotne postihnutých (osoby postihnuté telesne, zrakovo, sluchovo či mentálne) a to vrátane múzejnej expozície kláštora.

Súčasný park, ktorý je situovaný pred hlavnou bránou kláštora bude komplexne obnovený do podoby pôvodnej historickej kláštornej záhrady aj s chodníkmi, drobnou architektúrou, či umeleckou skulptúrou zobrazujúcou mnícha Cypriána.

Partneri projektu spolu pripravia konferencie, publikáciu a tiež film, všetko venované kultúrnemu a prírodnému dedičstvu okolia Červeného kláštora, ako aj viacero vzdelávacích, informačných a propagačných podujatí.

Realizácia projektu naplánovaná na dobu 30tich mesiacov, sa z dôvodov pandemickej situácie posunula o 12 mesiacov a to od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2022. Celková výška projektového grantu určená na obnovu objektov Červeného kláštora je 958 523,60 €.